Nabídka práce referentka / referent vodního hospodářství v odboru životního prostředí - Česká Lípa

S novou nabídkou volného pracovního místa REFERENTKA / REFERENT VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ V ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ v lokalitě Česká Lípa přichází na pracovní trh ke dni 13.01.2022 firma - zaměstnavatel Město Česká Lípa (00260428). Výše nabídnuté mzdy je 28 920 Kč hrubého.

Popis nabídky práce

Pracovní pozice:
referentka / referent vodního hospodářství v odboru životního prostředí
Profesní zařazení:
Pracovníci veřejné správy vydávající různá povolení
Úvazek:
Pracovní poměr - plný úvazek
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Změněno dne:
13.01.2022
Mzda:
19 730 až 28 920 Kč
Poznámka k nabídce práce:
Charakteristika pracovního místa: - zajišťuje výkon státní správy vodního hospodářství v rozsahu stanoveném zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dalšími souvisejícími právními předpisy ČR, pro obecní úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností, s výjimkou vedení řízení o vydání opatření obecné povahy - zajišťuje výkon speciálního stavebního úřadu dle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a o stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů - zajišťuje výkon státní správy vodovodů a kanalizací v rozsahu stanoveném zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a dalšími souvisejícími právními předpisy ČR, pro obecní úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností Místo výkonu práce: Městský úřad Česká Lípa Platové zařazení a platové podmínky: 9. platová třída, která podle platného katalogu prací odpovídá nejvýše zařazenému vykonávanému druhu práce (platová třída je v tarifním rozpětí od 19 730 Kč do 28 920 Kč podle zápočtu let odborné praxe), osobní příplatek dle ust. § 131 zákoníku práce Předpokládaný termín nástupu: dle dohody Pracovní poměr bude sjednán na dobu: neurčitou Zákonné předpoklady: úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky (případně i cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt), dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem (např. kvalifikační předpoklady stanovené zákonem) Kvalifikační předpoklady: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou Poznámka: úředník je povinen do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru prokázat zvláštní odbornou způsobilost dle vyhlášky č. 512/2002 Sb. Požadavky stanovené městem Česká Lípa pro uchazeče: - vzdělání v oboru stavebním, vodohospodářském, ochrany přírody a krajiny, ekologie nebo v oborech příbuzných - orientační znalost související legislativy (vodní zákon, zákon o vodovodech a kanalizacích, stavební zákon, správní řád) - dobré administrativní, organizační a komunikační schopnosti - výborná znalost práce s MS Office - řidičské oprávnění sk. B (aktivní řidič) Nabízíme: 5 týdnů dovolené, 4 sick days, pružná pracovní doba, stravování formou jídelních kupónů, prohlubování kvalifikace formou školení, příspěvek na doplňkové penzijní připojištění a další bonusy pro zaměstnance Náležitosti písemné přihlášky: jméno, příjmení, titul uchazeče - datum a místo narození - státní příslušnost - místo trvalého pobytu - číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana) - název příslušné funkce, o kterou se uchazeč uchází - datum a podpis uchazeče K přihlášce uchazeč připojí: - životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech - výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce - úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání Lhůta pro podání přihlášky do: 26.01.2022 do 12:00 hodin Způsob podání přihlášky: obálku označenou "VŘ - referentka / referent vodního hospodářství" zaslat na adresu: Tajemnice MěÚ, Městský úřad, nám T. G. M. č. p. 1., 470 36 Česká Lípa nebo předat osobně v podatelně MěÚ Česká Lípa. Po ukončeném výběrovém řízení si mohou uchazeči svoje doklady a ostatní písemnosti do deseti dnů osobně vyzvednout v oddělení personalistiky a mezd - následně budou tyto protokolárně skartovány. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Požadavky na uchazeče o volné místo

Minimální dosažené vzdělání:
ÚSV s maturitou
Dovednosti:
Práce s PC
Řidičský průkaz - řízení osobních automobilů - skupina B
Jazykové znalosti:
Speciální jazykové znalosti nejsou pro toto volné místo vyžadovány.

Vhodnosti volného pracovního místo

Toto nabízené volné místo není vhodné pro cizince ze zemí mimo EU.

Kontaktní údaje

Reference:
66783603, (Kontaktní pracoviště Česká Lípa)
Zaměstnavatel:
Město Česká Lípa (IČ: 00260428)
Kde budete pracovat:
Městský úřad Česká Lípa
Kontaktní údaje:
Tel.: 487 881 178
E-mail: brouskova@mucl.cz