Nabídka práce ŘEDITELÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NÁRODNÍ DŮM FRÝDEK-MÍSTEK - Frýdek-Místek

S novou nabídkou volného pracovního místa ŘEDITELÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NÁRODNÍ DŮM FRÝDEK-MÍSTEK v lokalitě Frýdek-Místek přichází na pracovní trh ke dni 13.01.2022 firma - zaměstnavatel Statutární město Frýdek-Místek (00296643). Výše nabídnuté mzdy za (40 hod/týdně) je 36 470 Kč hrubého.

Popis nabídky práce

Pracovní pozice:
ŘEDITELÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NÁRODNÍ DŮM FRÝDEK-MÍSTEK
Profesní zařazení:
Nejvyšší představitelé politických, zájmových a příbuzných organizací
Úvazek:
Pracovní poměr - plný úvazek
Počet hodin týdně:
40
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Změněno dne:
13.01.2022
Mzda:
22 980 až 36 470 Kč
Poznámka k nabídce práce:
A11 z:11.1.2022 STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK, RADA MĚSTA, VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Národní dům Frýdek-Místek "příspěvková organizace", se sídlem Palackého 134, 738 02 Frýdek-Místek, IČ: 70632405 Druh práce: Ředitel Národního domu Frýdek-Místek "příspěvková organizace" Místo výkonu práce: Frýdek-Místek Platová třída: v souladu s Nařízením vlády č. 341/2017 Sb. dle dosaženého vzdělání Pracovní poměr: doba neurčitá Požadované předpoklady: 1. VŠ/SŠ vzdělání kulturního, právního, ekonomického nebo technického zaměření 2. znalost problematiky řízení příspěvkové organizace 3. orientace v problematice technicko - ekonomických zadání pro investice a provozní úpravy kulturních objektů a zařízení, stavebnictví 4. orientace v oboru a kulturní přehled 5. praxe na výkonné řídící pozici v délce min. 3 let 6. praxe s organizováním kulturních nebo společenských akcí 7. organizační, komunikační a prezentační dovednosti 8. občanská a morální bezúhonnost 9. zdravotní způsobilost 10. základní znalost následujících předpisů: " zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů " zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů " nař. vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů " zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Písemně zašlete: " přihlášku: jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče (uveďte kontaktní adresu, telefon, e-mail) " úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání " strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech " koncept strategie rozvoje organizace vč. její kulturní dramaturgie, využití a rozvoje budov a zařízení ve správě organizace (doporučený rozsah 6 normostran textu) " výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší tří měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání " čestné prohlášení o plné svéprávnosti " lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání požadované činnosti (ne starší tří měsíců) Nabízíme: " pracovní poměr na dobu neurčitou, platová třída: 11. - 12. " platový tarif: 11. platová třída: 22.980 - 33.790Kč " 12. platová třída: 24.770 - 36.470Kč. K výběrovému řízení budou přijaty pouze přihlášky podané do uvedeného termínu a doložené kompletními doklady (přihlášku, životopis, koncept strategie rozvoje organizace a čestné prohlášení vlastnoručně podepište). Poskytnuté doklady a podklady pro výběrové řízení je nutno si osobně vyzvednout do deseti dnů po ukončení výběrového řízení. Po uplynutí této lhůty budou nevyzvednuté doklady a podklady skartovány. Předpokládaný nástup: dohodou Informace: www.frydekmistek.cz Přihlášky podejte v termínu do 18.2.2022 na adresu: MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU, Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, Radniční čp. 1148, 738 22 Frýdek-Místek, k rukám Ing. Jiřího Adámka. Obálku označte textem: "výběrové řízení ND - neotvírat"

Požadavky na uchazeče o volné místo

Minimální dosažené vzdělání:
ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Dovednosti:
Speciální dovednosti nejsou požadovány pro nabízenou práci.
Jazykové znalosti:
Speciální jazykové znalosti nejsou pro toto volné místo vyžadovány.

Vhodnosti volného pracovního místo

Toto nabízené volné místo není vhodné pro cizince ze zemí mimo EU.

Kontaktní údaje

Reference:
66784314, (Kontaktní pracoviště Frýdek-Místek)
Zaměstnavatel:
Statutární město Frýdek-Místek (IČ: 00296643)
Kde budete pracovat:
Statutární město Frýdek-Místek - Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy
Kontaktní údaje: