Nabídka práce Referent odboru dopravy - kumulovaná agenda přestupků a silničního hospodářství - Vimperk na Prachaticku

S novou nabídkou volného pracovního místa REFERENT ODBORU DOPRAVY - KUMULOVANÁ AGENDA PŘESTUPKŮ A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ v lokalitě Vimperk na Prachaticku přichází na pracovní trh ke dni 13.01.2022 firma - zaměstnavatel Město Vimperk (00250805). Výše nabídnuté mzdy je přinejmenším 21 260 Kč .

Popis nabídky práce

Pracovní pozice:
Referent odboru dopravy - kumulovaná agenda přestupků a silničního hospodářství
Profesní zařazení:
Všeobecní administrativní pracovníci
Úvazek:
Pracovní poměr - plný úvazek
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Změněno dne:
13.01.2022
Mzda:
21 260 Kč
Poznámka k nabídce práce:
Předpokládaný nástup: nejdříve 01.03.2022, na dobu neurčitou s 3 měsíční zkušební dobou Místo výkonu práce: - Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk pracoviště: Městský úřad Vimperk, Nad Stadiónem 199, 385 01 Vimperk - správní obvod města Vimperk Platová třída: 10 Náplň práce: přestupková agenda - přestupková správní řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a další zvláštních zákonů na úseku dopravy a silničního hospodářství a další řízení s touto agendou souvisejících, administrativní práce spojená s činností odboru, agenda silničního hospodářství - správní řízení ve věcech zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (připojení pozemku k silnici nebo místní komunikaci, zvláštní užívání pozemních komunikací, uzavírky pozemních komunikací, pevné překážky) a další úkony dle zákona o pozemních komunikacích; stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka: Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem. Za bezúhonnou podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jako by nebyla odsouzena. Zájemce podá písemnou přihlášku. Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti: - jméno, příjmení a titul uchazeče, - datum a místo narození uchazeče, - státní příslušnost uchazeče, - místo trvalého pobytu uchazeče, - číslo občanského průkazu uchazeče, - datum a podpis uchazeče, - telefonní, popř. e-mailové spojení. K přihlášce se připojí tyto doklady: - životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, - výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, možno získat na MěÚ Vimperk ihned výstupem Czech POINTU (tel.: 380 070 348), - ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, Další požadavky: Vysokoškolské vzdělání; práce na PC (Internet, MS Office, spisová služba); rychlá orientace v pracovní problematice; schopnost samostatné práce a rychlé orientace v pracovní problematice; schopnost asertivního jednání s lidmi; časová flexibilita; ochota se dále vzdělávat; znalost zákona o provozu na pozemních komunikacích (zákon č. 361/2000 Sb.), znalost zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (zákon č. 250/2016 Sb.), orientace ve správním řízení (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád); znalost zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích; výhodou je znalost cizích jazyků a řidičské oprávnění skupiny B. Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 21.02.2022 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: "NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - ODBOR DOPRAVY". Podrobnější informace podá: Bc. Lenka Černá - vedoucí OD - tel.: 388 459 089, mob.: 725 551 901

Požadavky na uchazeče o volné místo

Minimální dosažené vzdělání:
VŠ Bakalářské
Dovednosti:
Speciální dovednosti nejsou požadovány pro nabízenou práci.
Jazykové znalosti:
Speciální jazykové znalosti nejsou pro toto volné místo vyžadovány.

Vhodnosti volného pracovního místo

Toto nabízené volné místo není vhodné pro cizince ze zemí mimo EU.

Kontaktní údaje

Reference:
66784942, (Kontaktní pracoviště Prachatice)
Zaměstnavatel:
Město Vimperk (IČ: 00250805)
Kde budete pracovat:
Město Vimperk
Kontaktní údaje:
Tel.: 380 070 347
E-mail: veronika.cermakova@mesto.vimperk.cz