Nabídka práce ODBORNÝ RADA - PRÁVNÍK/PRÁVNIČKA - Kontakt: e-mailem. - Beroun

S novou nabídkou volného pracovního místa ODBORNÝ RADA - PRÁVNÍK/PRÁVNIČKA - KONTAKT: E-MAILEM. v lokalitě Beroun přichází na pracovní trh ke dni 21.06.2022 firma - zaměstnavatel Úřad práce České republiky (72496991). Výše nabídnuté mzdy je 33 790 Kč hrubého.

Popis nabídky práce

Pracovní pozice:
ODBORNÝ RADA - PRÁVNÍK/PRÁVNIČKA - Kontakt: e-mailem.
Odvětví:
Administrativa (nabídky práce na Berounsku)
Profesní zařazení:
Všeobecní administrativní pracovníci
Úvazek:
Pracovní poměr - plný úvazek
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Změněno dne:
21.06.2022
Mzda:
22 980 až 33 790 Kč
Poznámka k nabídce práce:
Místem výkonu služby je Beroun. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. srpna 2022. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 11. platové třídy. Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě: Výkon komplexních právních činností v jednotlivých oborech územní státní správy včetně zastupování veřejných zájmů v soudních sporech. Prošetřování způsobu vyřízení stížností proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu. Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební
místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 28. června 2022, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla organizačního útvaru služebního úřadu: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Příbrami, náměstí T. G. Masaryka 145, 261 01 Příbram 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu podatelna.pb@uradprace.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID k7rzpxf. Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení uloženou v úvodu textové části výběrového
řízení. Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“, a „Výběrové řízení pod č. j. 2022/51425-78099812“. Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem
může zúčastnit žadatel, který: 1. splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.: a) je státním občanem České republiky, b) dosáhl věku 18 let, c) je plně svéprávný, d) je bezúhonný, e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vzdělání v magisterském studijním programu. Služebním předpisem Úřadu práce České republiky č. 7/2017 je tato podmínka zpřísněna a
je vyžadováno odborné zaměření vzdělání, viz bod 2.
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolský diplom). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před
konáním pohovoru (písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání je zahrnuto v žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a
doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení);f) má potřebnou zdravotní způsobilost. 2. splňuje jiný požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona služebním předpisem Úřadu práce České republiky č. 7/2017 Stanovení dalších
požadavků pro některá služební místa Úřadu práce České republiky, kterým je odborné zaměření vzdělání:
- vzdělání ve studijním programu Právo a právní věda, obor Právo na vysoké škole v České republice nebo obdobné vzdělání ze zahraničí, které je v České
republice uznáváno jako rovnocenné.Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušné listiny, tj. vysokoškolským diplomem. K žádosti dále žadatel přiloží: 1. strukturovaný profesní životopis. Kontakt: e-mailem.

Požadavky na uchazeče o volné místo

Minimální dosažené vzdělání:
VŠ Magisterské
Dovednosti:
Speciální dovednosti nejsou požadovány pro nabízenou práci.
Jazykové znalosti:
Speciální jazykové znalosti nejsou pro toto volné místo vyžadovány.

Vhodnosti volného pracovního místo

Toto nabízené volné místo není vhodné pro cizince ze zemí mimo EU.

Kontaktní údaje

Reference:
66857729
Zaměstnavatel:
Úřad práce České republiky (IČ: 72496991)
Kde budete pracovat:
Úřad práce České republiky, kontaktní pracoviště krajské pobočky v Příbrami - Beroun
Kontaktní údaje:
E-mail: podatelna.pb@uradprace.cz

Prohlédnout dalších 1167 nabídek práce na Berounsku