Nabídka práce RADA/ODBORNÝ RADA ODDĚLENÍ HYGIENY PRÁCE OPAVA - Opava

S novou nabídkou volného pracovního místa RADA/ODBORNÝ RADA ODDĚLENÍ HYGIENY PRÁCE OPAVA v lokalitě Opava přichází na pracovní trh ke dni 21.09.2022 firma - zaměstnavatel Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (71009167). Výše nabídnuté mzdy je 37 170 Kč hrubého.

Popis nabídky práce

Pracovní pozice:
RADA/ODBORNÝ RADA ODDĚLENÍ HYGIENY PRÁCE OPAVA
Odvětví:
Zdravotnictví (volná místa na Opavsku)
Profesní zařazení:
Specialisté v oblasti ochrany veřejného zdraví
Úvazek:
Služební poměr
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Změněno dne:
21.09.2022
Mzda:
25 280 až 37 170 Kč
Nabízené benefity
Dovolená navíc
Jiné výhody stravenky, příspěvek na dovolenou, 5 dnů indispozičního volna
Poznámka k nabídce práce:
Ředitelka Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo:
- označení služebního místa: rada/odborný rada oddělení hygieny práce Opava
- v oboru služby: 21 zdravotnictví a ochrana zdraví
- místem výkonu služby je: Opava
- služební poměr na dobu: neurčitou*
- předpokládaný termín nástupu do služby: listopad 2022
- služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 11. platové třídy

Posuzovány budou žádosti (příloha č. 1) o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 5.10. 2022, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu: Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 724/7, 702 00 Ostrava - Mor. Ostrava, nebo podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu (podatelna@khsova.cz) nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: w8pai4f) ve výše uvedené lhůtě. Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat – VŘ 56-2022 HP OP“.
Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem o státní službě může zúčastnit žadatel, který:
1) splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona].
b) dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona],
c) je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona]. Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením,
d) je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona].
e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tjvysokoškolské vzdělání min. bakalářský studijní program (Bc.). Splnění tohoto předpokladu se
podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně
ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona
doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání (je zahrnuto ve formuláři žádosti);
uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru,
f) má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona].
2) Splňuje jiný požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona služebním předpisem č.
1/2020 ředitele Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, kterým se stanoví jiný požadavek na služební místa potřebný pro výkon služby: držitel řidičského oprávnění skupiny B.
Profesní kvalifikační předpoklady na služební místo a další požadavky:
- vzdělání v oblasti zdravotnictví, ochrany veřejného zdraví a praxe výhodou,
- znalost příslušné legislativy (oblast ochrany veřejného zdraví, správní řízení, kontrolní řád),
- uživatelská znalost MS Office, internetu;
- zkušenost s elektronickou spisovou službou výhodou,
- dobré komunikační schopnosti, odolnost vůči stresu, časová flexibilita,

Dokumenty, které žadatel dále předloží:
- motivační dopis
- strukturovaný profesní životopis

Požadavky na uchazeče o volné místo

Minimální dosažené vzdělání:
VŠ Bakalářské
Dovednosti:
Práce s PC
Řidičský průkaz - řízení osobních automobilů - skupina B
Jazykové znalosti:
Speciální jazykové znalosti nejsou pro toto volné místo vyžadovány.

Vhodnosti volného pracovního místo

Toto nabízené volné místo není vhodné pro cizince ze zemí mimo EU.

Kontaktní údaje

Reference:
66885092
Zaměstnavatel:
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (71009167)
Kde budete pracovat:
Krajská hygienická stanice MSK se sídlem v Ostravě, pracoviště Opava
Kontaktní údaje:
Tel.: dominika.majickova@khsova.cz

Prohlédnout dalších 673 nabídek práce na Opavsku