Nabídka práce ŘEDITEL/KA MŠ - Chrastava na Liberecku

S novou nabídkou volného pracovního místa ŘEDITEL/KA MŠ v lokalitě Chrastava na Liberecku přichází na pracovní trh ke dni 31.01.2024 firma - zaměstnavatel Město Chrastava (00262871). Výše nabídnuté mzdy je 42 780 Kč hrubého.

Popis nabídky práce

Pracovní pozice:
ŘEDITEL/KA MŠ
Odvětví:
Školství
Management
Profesní zařazení:
Řídící pracovníci v oblasti předškolní výchovy (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami)
Úvazek:
Pracovní poměr - plný úvazek
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Změněno dne:
31.01.2024
Mzda:
32 820 až 42 780 Kč
Poznámka k nabídce práce:
Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy, Chrastava, Revoluční 488 - příspěvková organizace
s předpokládaným nástupem k 1. 8. 2024.
Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky:
- splnění předpokladů pro výkon funkce ředitele školy stanovených zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost
- občanská a morální bezúhonnost
- plná způsobilost k právním úkonům
- zdravotní způsobilost
- prokázání znalosti českého jazyka
Požadavky pro výkon činnosti ředitele/ředitelky:
- znalost problematiky řízení školství a příslušných právních předpisů
- přímá pedagogická činnost v délce 3 roky
- organizační, řídící a komunikační schopnosti
- zkušenost s řízením kolektivu výhodou
Náležitosti přihlášky do konkurzního řízení:
- jméno, příjmení, titul
- datum a místo narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu, příp. korespondenční adresa
- telefon, e-mail
- datum a vlastnoruční podpis
K přihlášce přiložte:
úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, tj. vysokoškolský diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo dodatku k diplomu, případně úředně ověřená kopie odkladu o úspěšném ukončení studia dokládající získání odborné kvalifikace pro daný druh školy či školského zařízení (v případě dosažení odborné kvalifikace v jiném, než českém jazyce je nutné doložit úředně ověřenou kopii dokladu
o vykonání zkoušky z českého jazyka),
doklad o celkovém průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem,
ze kterého je patrný druh vykonávané práce a přesné časové vymezení
lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro výkonu činnosti ředitele (ne starší
než 3 měsíce),
strukturovaný životopis,
koncepci rozvoje školy v rozsahu max. 4 strany formátu A 4, včetně čestného prohlášení o autorství zpracované koncepce,
výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce).
Konkurzní komise bude posuzovat vhodnost uchazeče pro výkon činnosti ředitele na základě přihlášky, řízeného rozhovoru zaměřeného zejména na pedagogické aspekty práce ředitele školy, pedagogickou koncepci uchazeče, jeho představy o vedení pedagogického sboru, znalosti v oblasti trendů ve výchově a vzdělávání a schopnost koncepční práce v oblasti školství, výchovy a vzdělávání.
Přihlášky lze doručit:
a) osobně na podatelnu MěÚ Chrastava, nám. 1. máje, nejdéle do pátku 15. března 2024,
12:00 hodin.
b) poštou na adresu MěÚ Chrastava, nám. 1. máje 1, Chrastava 463 31, přihláška se však považuje za včas doručenou pouze v případě, že bude doručena na podatelnu do termínu
a hodiny uvedené pod písmenem a).
Uzavřenou obálku označte textem: Konkurz - Mateřská škola, Chrastava, Revoluční 488 - příspěvková organizace - Neotvírat.
Případné dotazy: Mgr. Robert Šipula, místostarosta, sipula@chrastava.cz, 482 363 815

Požadavky na uchazeče o volné místo

Minimální dosažené vzdělání:
VŠ Magisterské
Dovednosti:
Speciální dovednosti nejsou požadovány pro nabízenou práci.
Jazykové znalosti:
Čeština (aktivní)

Otázky a odpovědi k volnému pracovnímu místu:

Toto nabízené volné místo není vhodné pro cizince ze zemí mimo EU či občany Ukrajiny.

Kontaktní údaje

Reference:
67024025
Zaměstnavatel:
Město Chrastava (00262871)
Kde budete pracovat:
Město Chrastava-003 (Mateřská škola, Chrastava, Revoluční 488-příspěvková organizace)
Kontaktní údaje:
Tel.: 482 363 815
E-mail: sipula@chrastava.cz

Další nabídky volných pracovních míst