Nabídka práce referent/referntka odboru výstavby a územního plánování, referent/ka úřadu územního plánování - Vodňany na Strakonicku

S novou nabídkou volného pracovního místa REFERENT/REFERNTKA ODBORU VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, REFERENT/KA ÚŘADU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ v lokalitě Vodňany na Strakonicku přichází na pracovní trh ke dni 03.08.2022 firma - zaměstnavatel Město Vodňany (00251984). Výše nabídnuté mzdy je 31 240 Kč hrubého.

Popis nabídky práce

Pracovní pozice:
referent/referntka odboru výstavby a územního plánování, referent/ka úřadu územního plánování
Odvětví:
Administrativa (nabídky práce na Strakonicku)
Profesní zařazení:
Úředníci jinde neuvedení
Úvazek:
Pracovní poměr - plný úvazek
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Změněno dne:
03.08.2022
Mzda:
21 260 až 31 240 Kč
Poznámka k nabídce práce:
Referent/referentka odboru výstavby a územního plánování, referent/referentka úřadu územního plánování
pozice pořizovatele územně plánovacích podkladů a dokumentací
Místo výkonu práce: území města Vodňany a správního obvodu obce s rozšířenou působností Vodňany.
Možnost nástupu: ihned po ukončení výběrového řízení nebo dle dohody na dobu neurčitou s 3 měsíční zkušební dobou.
Platové zařazení: platová třída 10
(nařízení vlády 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, základní plat 21.260,-- Kč – 31.240,-- Kč, dle délky započítané praxe).
Druh práce:
Pořizování nástrojů územního plánování, činnosti související zejména s výkonem činností v přenesené působnosti úřadu územního plánování - zajišťování činností souvisejících s pořizováním, projednáváním, schvalováním územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace a zajištění vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
Požadavky:
. Kvalifikační požadavky vzdělání a praxe pro výkon územně plánovací činnosti autorizovaný architekt, kterému byla udělena autorizace pro obor územní plánování nebo bez specifikace oboru, nebo VŠ vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územní plánování a nejméně 18 měsíců praxe při výkonu územně plánovací činnosti ve veřejné správě, nebo
VŠ vzdělání příbuzného oboru, uznaného pro autorizaci v oboru územní plánování nebo VŠ vzdělání se stavebním zaměřením a nejméně 3 roky praxe při výkonu územně plánovací činnosti ve veřejné správě
. základní znalost problematiky územního plánování, včetně územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace (zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
. znalost práce na PC,
. zkušenosti s geografickým informačním systémem MISYS (případně ArcGIS),
. organizační schopnosti a schopnost jednat s lidmi,
. schopnost samostatní práce a orientace v pracovní problematice,
. řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič).
Další požadavky:
. uvítáme úplné splnění kvalifikačních požadavků pro územně plánovací činnost dle § 24 zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (tj. osvědčení zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního plánování a příslušné vzdělání a praxe v oboru).
. znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Benefity:
. stravenky,
. příspěvek na dovolenou,
. příspěvek na penzijní připojištění,
. příspěvek na zdravotní péči,
. indispoziční volno – sick day (5 dnů ročně),
. další příspěvky ze sociálního fondu (kultura).
Přihlášku v písemné formě musí obsahovat:
. jméno, příjmení, titul uchazeče,
. datum a místo narození uchazeče,
. státní příslušnost uchazeče,
. místo trvalého pobytu uchazeče,
. číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení pobytu, jde–li o cizího státního občana,
. datum a podpis uchazeče,
. kontakt (telefon, e-mail) – nepovinný údaj.
Povinné přílohy přihlášky:
. životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
. výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce), u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, (originál nebo ověřená kopie)
. souhlas se zpracováním osobních údajů.
Místo, způsob a lhůta pro podání přihlášek:
Písemnou přihlášku se všemi požadovanými přílohami zašlete nebo osobně doručte na podatelnu Městského úřadu Vodňany, nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany, nejpozději do 15.08.2022 do 12:00 hodin. Obálku označte heslem: „Výběrové řízení – ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ - NEOTVÍRAT.
Na přihlášky doručené po uvedeném termínu nebude brán zřetel.
Bližší informace o požadavcích, uvedených ve výběrovém řízení, poskytne vedoucí odboru výstavby a ÚP Ing. Věra Černá – tel. 383 379 160.

Požadavky na uchazeče o volné místo

Minimální dosažené vzdělání:
VŠ Magisterské
Dovednosti:
Speciální dovednosti nejsou požadovány pro nabízenou práci.
Jazykové znalosti:
Speciální jazykové znalosti nejsou pro toto volné místo vyžadovány.

Vhodnosti volného pracovního místo

Toto nabízené volné místo není vhodné pro cizince ze zemí mimo EU.

Kontaktní údaje

Reference:
66869821
Zaměstnavatel:
Město Vodňany (IČ: 00251984)
Kde budete pracovat:
Město Vodňany
Kontaktní údaje:

Prohlédnout dalších 328 nabídek práce na Strakonicku